Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

UWAGA! Powstają nowe mieszkania TBS przy ulicy Łódzkiej – Budynek A

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

SERDECZNIE ZAPRASZA

do zapoznania się z aktualną ofertą wynajmu lokali mieszkalnych

w nowo powstających wielorodzinnych budynkach TBS

przy ulicy Łódzkiej w dzielnicy „Parkitka” w Częstochowie

 

Inwestycja realizowana w ramach programu:

KIERUNEK PRZYJAZNA CZĘSTOCHOWA

 

Budynek A

O inwestycji

Budynek A będzie nowoczesny, ocieplony i wyposażony w przestronne balkony. W czterokondygnacyjnym bloku przygotowane zostaną dwadzieścia trzy funkcjonalne mieszkania. Przy budynku znajdą się miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców bloku. Atutem nieruchomości będzie jej dobra lokalizacja – w pobliżu znajdują się punkty handlowo-usługowe oraz przystanek MPK.

Osoby zainteresowane najmem mieszkania zobowiązane są do wpłaty kwoty partycypacji wyliczonej według wymaganego wskaźnika partycypacji w wysokości 30% wartości kosztów budowy lokalu..

Lokalizacja

Projekt zagospodarowania terenu

Elewacja


 

 

Rzut elewacji

Mieszkania

Rzut parteru

M I – 52,19m2, M II – 64,81m2, M III – 55,37m2, M IV – 55,37m2, M V – 64,81m2
Rzut parteru


Rzut I piętra

M VI – 52,10m2, M VII – 64,72m2, M VIII – 55,28m2, M IX – 55,28m2, M X – 64,72m2, M XI – 39,1m2
Rzut I piętra


Rzut II piętra

M XII – 52,0m2, M XIII – 64,62m2, M XIV – 55,18m2, M XV – 55,18m2, M XVI – 64,62m2, M XVII – 39,01m2
Rzut II piętra


Rzut III piętra

M XVIII – 51,9m2, M XIX – 64,52m2, M XX – 55,08m2, M XXI – 55,08m2, M XXII – 64,52m2, M XXIII – 38,91m2
Rzut III piętra

Przepisy prawa

• Regulamin kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wg stanu na dzień 21.12.2022 r.)

• Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie akty prawne regulują działalność TBS?
Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność TBS jest ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Regulację w tym zakresie zawiera nadto ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Regulację prawną odnoszącą się do działalności TBS zawierają oczywiście również inne akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks Spółek Handlowych. Jednak wspomniane wyżej ustawy są aktami najważniejszymi. Dodatkowo w zakresie tym nie można pominąć także regulacji wewnętrznej TBS, którą związani są zarówno najemcy TBS, jak i osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu. W szczególności na uwadze trzeba mieć Regulamin kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania mieszkań będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt ten udostępniony został przez TBS na stronie internetowej.

 

2. Na jaki okres zawierana jest umowa najmu?
Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieokreślony.

 

3. Jakie warunki należy spełnić, aby zawrzeć umowę najmu?
Zawarcie umowy najmu możliwe jest w przypadku spełnienia warunków przewidzianych w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz w Regulaminie kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania mieszkań będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zakwalifikowania do zawarcia umowy przez właściwą Komisję.Przede wszystkim osoba fizyczna wyrażająca wolę zawarcia umowy najmu oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Istotne jest także spełnienie właściwego kryterium dochodowego wskazanego we wspomnianej ustawie i regulaminie.

Do końca lutego 2024 r. obowiązują minimalne dochody wyliczone:- dla gospodarstwa wieloosobowego – stanowiące 125% najniższej emerytury ogłoszonej w danym roku – w wysokości 1 985,55 zł,- dla gospodarstwa jednoosobowego – stanowiące 175% najniższej emerytury ogłoszonej w danym roku – w wysokości 2 779,77 zł.Nowe wyliczenie dochodów minimalnych nastąpi od miesiąca marca 2024r.

 

4. Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego na terenie Częstochowy. Czy mogę dodatkowo zawrzeć umowę najmu z TBS?
Zgodnie z art. 30 ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu na terenie ten samej miejscowości, w której znajduje się lokal. Zatem dysponowanie prawem własności lokalu na terenie Częstochowy wyklucza możliwość zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład zasobu TBS.

 

5. W jaki sposób ustalana jest stawka czynszu w TBS-ach?
Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania ustalane są zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Zatem stawka czynszu ustalana jest przez zgromadzenie wspólników TBS w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali Spółki pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę nieruchomości. Czynsz w zasobach TBS nie może być większy niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, którą ogłasza Wojewoda Śląski w drodze obwieszczeń na poszczególne kwartały danego roku.

 

6. Czy można wykupić mieszkanie wchodzące w skład zasobu ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie?
Na chwilę obecną regulacja prawna TBS nie przewiduje możliwości wykupu lokalu mieszkalnego wchodzącego w jego skład.

 

7. Jakie opłaty wnosi nowy najemca przed podpisaniem umowy najmu?
W przypadku mieszkań za partycypacją osoba zainteresowana zawarciem umowy najmu wpłaca jednorazowo partycypację. Wpłata dokonywana jest zgodnie z zawartą przez tę osobę z TBS umową o partycypację, w której ustala się w szczególności kwotę partycypacji oraz datę jej wpłaty (zgodnie z załączoną do wniosku ofertą partycypacyjną). W drugiej kolejności najemca wpłaca wyliczoną kwotę kaucji w wysokości 6-krotności miesięcznego czynszu. Z kolei w przypadku mieszkań za kaucją (bez partycypacji) osoba zainteresowana zawarciem umowy najmu wpłaca 12-krotność miesięcznego czynszu. Dopiero po dokonaniu wymaganych wpłat TBS uprawniony jest do zawarcia umowy najmu z daną osobą.

Wzór wyliczenia kwoty partycypacji: Powierzchnia mieszkania (m²) x wartość budowy za 1 m² (zł) x wymagany wskaźnik (%)* = kwota partycypacjiPrzykładowa kwota partycypacji dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 55,00 m² wynosić będzie: 55,00 m² x 7 887,34 zł x 30% = 130 141,11 zł.

 

8. Jakie dokumenty podpisuje osoba zakwalifikowana do zawarcia umowy najmu?
Osoba, która zakwalifikowana została do zawarcia umowy najmu z TBS, podpisuje następujące dokumenty:- umowę o partycypację (w przypadku mieszkań z partycypacją), – pismo w sprawie kaucji, – umowę na wodomierz, – umowę najmu lokalu, – protokół zdawczo-odbiorczy lokalu.

 

9. Jakie opłaty najemca wnosi po podpisaniu umowy najmu?
Po podpisaniu umowy najmu lokalu najemca uiszcza w szczególności:- opłaty czynszowe określone w umowie najmu, – opłaty za energię (zgodnie ze wskazaniami licznika i fakturami wystawionymi przez zakład energetyczny), – opłaty za gaz (zgodnie ze wskazaniami licznika i fakturami wystawionymi przez zakład gazowniczy).

 

10. Czy w stawce czynszu uwzględniona są opłaty za media?
Opłaty za media (opłaty niezależne od wynajmującego-TBS) nie są wliczone w stawkę czynszu należnego od najemcy na rzecz TBS. Opłaty za media regulowane są odrębnie.

 

11. Co dzieje się z mieszkaniem po śmierci najemcy?
W przypadku śmierci najemcy lokalu TBS należy złożyć wniosek do Zarządu TBS o regulację tytułu prawnego. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest przez Zarząd TBS w oparciu o obowiązującą regulację prawną oraz okoliczności danego przypadku.

 

Dokumenty

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego z TBS wraz z wnioskiem obowiązana jest złożyć następujące dokumenty:

1) szczegółowe zaświadczenie o zameldowaniu z wyszczególnieniem wszystkich zameldowanych w lokalu osób (z Ewidencji Ludności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy)
2) zaświadczenie z ewidencji gruntów (wnioskodawcy wraz z małżonkiem lub partnerem/ narzeczonym/ konkubentem z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy)
3) zaświadczenie o zarobkach ( za okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie – potwierdzone przez pracodawcę na druku – zał. nr 1 natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie – zał. nr 3)
4) zaświadczenie od zarządcy – zał. nr 2 w budynkach wielorodzinnych, poświadczający tytuł prawny lub jego brak do lokalu wskazanego jako miejsce zamieszkania i zameldowania
5) deklaracja PIT (np. 36, 37) za rok poprzedni potwierdzony pieczątką Urzędu Skarbowego lub elektronicznym potwierdzeniem odbioru (UPO) w przypadku wysyłania deklaracji drogą elektroniczną – zał. nr 5 Można również załączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z dochodami za rok ubiegły.
6) opis sytuacji mieszkaniowej (można złożyć na oddzielnej kartce uzasadniające dlaczego ktoś stara się o mieszkanie z zasobów TBS)
7) załączyć dokumenty wskazujące, komu przysługuje tytuł prawny do lokalu wskazanego przez przyszłego najemcę jako miejsce zameldowania:
a) w przypadku domku jednorodzinnego:
– kserokopia aktu notarialnego lub innego dokumentu poświadczającego własność
– księga wieczysta (aktualna – może być wydrukowana ze strony internetowej – ms.gov.pl – elektroniczne księgi wieczyste – przeglądanie aktualnej treści księgi wieczystej
– kserokopia decyzji, kto opłaca podatek od nieruchomości
b) w przypadku mieszkania własnościowego w budynku wielorodzinnym:
– kserokopia aktu notarialnego lub innego dokumentu poświadczającego własność
– księga wieczysta (aktualna – może być wydrukowana ze strony internetowej – ms.gov.pl – elektroniczne księgi wieczyste – przeglądanie aktualnej treści księgi wieczystej
– zaświadczenie – zał. nr 2 – poświadczone przez zarządcę budynku
c) w przypadku mieszkania komunalnego lub socjalnego:
– kserokopia umowy najmu.
8) Pozostałe dokumenty:
a) akt zawarcia małżeństwa – kserokopia
b) akty urodzenia dzieci – kserokopie
c) w przypadku orzeczonego rozwodu – kserokopia wyroku rozwodowego
d) w przypadku zasądzonych alimentów:
– wyrok sądowy, w którym zawarto informację o wysokości alimentów oraz na kogo zostały zasądzone
– potwierdzenie otrzymywania alimentów za miesiące, które potwierdzał dochody pracodawca
e) dowody osobiste osób pełnoletnich wskazanych we wniosku wyłącznie do wglądu przy składaniu wniosku. Wymienione powyżej dokumenty należy potwierdzić oryginałami, które należy okazać przy
składaniu wniosku.
 Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Spółki – Referat Eksploatacji i Ewidencji Zasobów, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, pokój nr 3, tel. 34 328 78 44 lub 34 328 78 55.

 

Terminy i miejsce składania wniosków:
Kompletne wnioski (w formie papierowej) przyjmowane są w siedzibie Spółki, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, pokój nr 3 na wzorach załączonych do ogłoszenia.
Wnioski przesłane droga elektroniczną, zawierające braki formalne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
Termin zakończenia weryfikacji złożonych wniosków i wybór najemcy/najemców zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki (zakładka Aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki pokój nr 3.

Warunki:
1. Trzeba być związanym z Częstochową poprzez pracę lub meldunek.
2. Nie należy posiadać własności lub współwłasności do innego mieszkania, domu, nieruchomości (wnioskodawca i każda osoba dorosła, która zostanie wskazana we wniosku).
3. Należy wykazać dochód:
a) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 125 % najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS w danym roku – w chwili obecnej jest to kwota 1 985,55 zł,
b) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 175 % najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS w danym roku – w chwili obecnej jest to kwota 2 779,77 zł.

Wyliczone powyżej dochody obowiązują do 29.02.2024r. Ponowne przeliczenie dochodów nastąpi od 01.03.2024r.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o najem mieszkania będącego własnością Towarzystwa
Załącznik nr 1 do wniosku o najem mieszkania będącego własnością towarzystwa
Załącznik nr 2 do wniosku o najem mieszkania będącego własnością towarzystwa
Załącznik nr 3 do wniosku o najem mieszkania będącego własnością towarzystwa
Załącznik nr 4 do wniosku o najem mieszkania będącego własnością towarzystwa
Załącznik nr 5 do wniosku o najem mieszkania będącego własnością towarzystwa
Załącznik nr 6 – załącznik do uchwały Zarządu – oferta partycypacyjna

Kontakt

Wszelkie informacje dotyczące naboru oraz zasad partycypacji udzielane są pod nr telefonu 34-368-25-15, adresem e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
lub w siedzibie zarządu spółki przy ul. POW 24 w Częstochowie.
 

„Nie czekaj, już dziś sprawdź, jak może wyglądać Twoje wymarzone M”
Prezydent Miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk

 

 9,510 wyświetleń,  1 dzisiaj