Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

MIESZKANIA W TBS

Głównym celem działania Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest zwiększenie dostępności do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych. Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest organizacją nie nastawioną na zysk, jego celem statutowym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności. Spółka nasza w oparciu o kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego realizuje program społecznego budownictwa czynszowego na terenie Gminy Częstochowa zgodnie z uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 352/XXIX/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zasady działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i udzielania kredytów z jego środków regulują:

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 98 poz. 1070 z 2000 r. z późn. zm.) – pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. nr 116 poz. 1234 z późn. zm.) – pobierz…