Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Polecane

Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13

 

 

Informacje ogólne:

W dniu 28 lutego 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13”. Projekt jest współfinansowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa
Jednostka realizująca projekt: Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

 

Przedmiot projektu:
Projekt zakłada docieplenie ścian i stropów budynku, wykonanie instalacji c.o. z sieci miejskiej i c.w.u. z elektrycznych podgrzewaczy wody oraz wymianę stolarki otworowej.

 

Cele projektu:

Likwidacja pieców węglowych i kuchni węglowych – budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Działania związane z termomodernizacją budynku poprzez poprawę termoizolacyjności przegród i zwiększenie efektywności energetycznej budynku wpłyną pozytywnie na poziom emisyjności budynku, ponieważ zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na dostarczaną energię.

Pod względem społecznym realizacja wybranego wariantu skutkować będzie poprawa standardu użytkowania obiektu oraz pozytywnie wpłynie na stan zdrowia mieszkańców (poprawa komfortu termicznego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń).

Liczba gospodarstw z lepsza klasą zużycia energii: 11 gospodarstw domowych,

Powierzchnia użytkowa budynku poddanemu termomodernizacja 958,78 m2

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 69,39 tony równoważnika CO2/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu– 649 GJ/rok

Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się poza pracami budowlanymi, nadzór inwestorski (Inwestor Zastępczy) oraz promocja projektu.

Planowany całkowity szacunkowy koszt realizacji Projektu 890 619,68 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 583 848,96 PLN

Wysokość dofinansowania ogółem 496 271,61 PLN

Zadanie otrzymało następujące dofinansowanie:

85 % ze środków unijnych

15% stanowi środki własne

Przewidywany termin zakończenia prac -31 październik 2022 r.

Termin zakończenia projektu 31.01.2023 r.

 508 wyświetleń,  2 dzisiaj

Polecane

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia wewnętrznego nr 7/2020 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia bezpośredniej (osobistej) obsługi interesantów Spółki.

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2020

 793 wyświetleń,  1 dzisiaj

Polecane

Informacja – Utrudnienia w zw. z koronawirusem

Szanowni Państwo.

Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirus), a w konsekwencji w związku z koniecznością zapewnienia środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa Pracowników i interesantów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., uprzejmie zawiadamiamy, że wszelkie sprawy związane z realizacją usług załatwiane będą za pomocą

  poczty elektronicznej: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl dla Dyrekcji na POW 24
  oraz telefonicznie pod numerem:

 • 34 368 24 61 dla Dyrekcji na POW 24
 • 34 3618925, 34 3601731 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Orlik-Rückemanna 35/37
 • 34 3611686, 34 3671723 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105
 • 34 3631270, 34 3710003 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Niepodległości 27
 • 34 3682690, 34 3682524 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26
 • 34 3682528, 34 3671728 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Tuwima 6
 • 34 3232033, 34 3233005 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26

Osobisty kontakt z pracownikami Spółki dopuszczalny jest wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w ramach specjalnych stref obsługi interesanta, które wydzielone zostały w budynkach Spółki.
Powyższe ograniczenia obowiązują do czasu ich odwołania.
Jednocześni przepraszamy za ewentualne utrudnienia związane z powyższymi ograniczeniami.

Z wyrazami szacunku,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

 572 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Budowa parkingu na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ogińskiego 4/8 i Ogińskiego 10 w Częstochowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa parkingu na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ogińskiego 4/8 i Ogińskiego 10 w Częstochowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4a
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 6a

 7 wyświetleń,  7 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie termomodernizacji docieplenia ścian budynku użytkowego przy ul. Dekabrystów 83 w Częstochowie stanowiącego zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie termomodernizacji docieplenia ścian budynku użytkowego przy ul. Dekabrystów 83 w Częstochowie stanowiącego zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 6

 12 wyświetleń,  5 dzisiaj

Zaproszenie – Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m³/h – 14 szt., w budynku przy ul. Racławickiej 5 zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” W Częstochowie Sp. z o.o. wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m³/h – 14 szt., w budynku przy ul. Racławickiej 5 zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” W Częstochowie Sp. z o.o. wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 18 wyświetleń

Zaproszenie – Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ossolińskiego 5, 7, 9, 11, ul. Kontkiewicza 4B oraz ul. Herberta 1, 3, 5 – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ossolińskiego 5, 7, 9, 11, ul. Kontkiewicza 4B oraz ul. Herberta 1, 3, 5 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 21.09.2023
Wyniki

 50 wyświetleń,  3 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Oddział Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Oddział Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 21.09.2023
Wyniki

 50 wyświetleń,  2 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie projektu koncepcyjnego utwardzenia terenu i wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu betonowymi płytami ażurowymi pod miejsca postoju samochodów na terenie zieleni przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kuncewiczowej – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu koncepcyjnego utwardzenia terenu i wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu betonowymi płytami ażurowymi pod miejsca postoju samochodów na terenie zieleni przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kuncewiczowej 5 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 4

Dodano: 18.09.2023
Unieważnienie

 33 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łódzkiej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łódzkiej w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 8

Dodano: 21.09.2023
Wyniki

 54 wyświetleń,  1 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-06a7cd3b-430d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-06a7cd3b-430d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.19.2023

 100 wyświetleń,  2 dzisiaj