Zakład Gospodarki mieszkaniowej "TBS" Sp.z o.o.
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Polecane

Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13

 

 

Informacje ogólne:

W dniu 28 lutego 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13”. Projekt jest współfinansowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa
Jednostka realizująca projekt: Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

 

Przedmiot projektu:
Projekt zakłada docieplenie ścian i stropów budynku, wykonanie instalacji c.o. z sieci miejskiej i c.w.u. z elektrycznych podgrzewaczy wody oraz wymianę stolarki otworowej.

 

Cele projektu:

Likwidacja pieców węglowych i kuchni węglowych – budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Działania związane z termomodernizacją budynku poprzez poprawę termoizolacyjności przegród i zwiększenie efektywności energetycznej budynku wpłyną pozytywnie na poziom emisyjności budynku, ponieważ zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na dostarczaną energię.

Pod względem społecznym realizacja wybranego wariantu skutkować będzie poprawa standardu użytkowania obiektu oraz pozytywnie wpłynie na stan zdrowia mieszkańców (poprawa komfortu termicznego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń).

Liczba gospodarstw z lepsza klasą zużycia energii: 11 gospodarstw domowych,

Powierzchnia użytkowa budynku poddanemu termomodernizacja 958,78 m2

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 69,39 tony równoważnika CO2/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu– 649 GJ/rok

Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się poza pracami budowlanymi, nadzór inwestorski (Inwestor Zastępczy) oraz promocja projektu.

Planowany całkowity szacunkowy koszt realizacji Projektu 890 619,68 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 583 848,96 PLN

Wysokość dofinansowania ogółem 496 271,61 PLN

Zadanie otrzymało następujące dofinansowanie:

85 % ze środków unijnych

15% stanowi środki własne

Przewidywany termin zakończenia prac -31 październik 2022 r.

Termin zakończenia projektu 31.01.2023 r.

 

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIA FINANSOWYCH DOSTĘPNA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

 

Zgłaszanie nieprawidłowości
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

• etyczny,
• jawny,
• przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

 

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

 

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 151 wyświetleń

Polecane

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia wewnętrznego nr 7/2020 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia bezpośredniej (osobistej) obsługi interesantów Spółki.

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2020

 509 wyświetleń

Polecane

Informacja – Utrudnienia w zw. z koronawirusem

Szanowni Państwo.

Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirus), a w konsekwencji w związku z koniecznością zapewnienia środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa Pracowników i interesantów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., uprzejmie zawiadamiamy, że wszelkie sprawy związane z realizacją usług załatwiane będą za pomocą

  poczty elektronicznej: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl dla Dyrekcji na POW 24
  oraz telefonicznie pod numerem:

 • 34 368 24 61 dla Dyrekcji na POW 24
 • 34 3618925, 34 3601731 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Orlik-Rückemanna 35/37
 • 34 3611686, 34 3671723 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105
 • 34 3631270, 34 3710003 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Niepodległości 27
 • 34 3682690, 34 3682524 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26
 • 34 3682528, 34 3671728 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Tuwima 6
 • 34 3232033, 34 3233005 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26

Osobisty kontakt z pracownikami Spółki dopuszczalny jest wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w ramach specjalnych stref obsługi interesanta, które wydzielone zostały w budynkach Spółki.
Powyższe ograniczenia obowiązują do czasu ich odwołania.
Jednocześni przepraszamy za ewentualne utrudnienia związane z powyższymi ograniczeniami.

Z wyrazami szacunku,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

 307 wyświetleń

Zaproszenie – Wykonanie indywidualnych instalacji c.o. zasilanych z istniejących pionów instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych w mieszkaniach: nr 1, 5, 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. NMP 9 i nr 5, 7, 7A, 8, 9, 11, 14, 16, 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralna 16 w Częstochowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie indywidualnych instalacji c.o. zasilanych z istniejących pionów instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych w mieszkaniach: nr 1, 5, 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. NMP 9 i nr 5, 7, 7A, 8, 9, 11, 14, 16, 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralna 16 w Częstochowie

Zaproszenie wraz z załącznikami
Załącznik nr 5 – Przedmiar robót
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany cz.1
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany cz.2
Załącznik nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

 8 wyświetleń,  3 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. od nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 8a, 8b, 8c, 12 i 13

 49 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9
Załącznik nr 7.1.1
Załącznik nr 7.1.2
Załącznik nr 7.1.3
Załącznik nr 7.2.1
Załącznik nr 7.2.2
Załącznik nr 7.2.3
Załącznik nr 7.3.1
Załącznik nr 7.3.2
Załącznik nr 7.4.1
Załącznik nr 7.4.2
Załącznik nr 7.4.3
Załącznik nr 7.4.4
Załącznik nr 7.4.5
Załącznik nr 7.4.6
Załącznik nr 7.4.7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5

Dodano: 20.09.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SWZ
Załącznik nr 1 – wzór formularza Oferty – PO ZMIANIE – wersja edytowalna

Dodano: 26.09.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

 53 wyświetleń

Zaproszenie – Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m³/h, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m³/h, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej

Zaproszenie wraz z załącznikami

Dodano: 27.09.2022
Wyniki

 36 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Wymiana kotła węglowego c.o. na kocioł węglowy zasypowy o mocy do 10 kW spełniający kryteria klasy 5 z normą PN-EN 303-5:2012 w mieszkaniu nr 6/6A w budynku przy ul. Bardowskiego 21D – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana kotła węglowego c.o. na kocioł węglowy zasypowy o mocy do 10 kW spełniający kryteria klasy 5 z normą PN-EN 303-5:2012 w mieszkaniu nr 6/6A w budynku przy ul. Bardowskiego 21D w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami

Dodano: 19.09.2022
Wyniki

 28 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Krakowska 80 blok 14, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Krakowska 80 blok 14, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5

Dodano: 21.09.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 23.09.2022
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 05.10.2022
Informacja o wyborze oferty

 101 wyświetleń

Zaproszenie – Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznych indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Boya – Żeleńskiego 15/17 w Częstochowie – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznych indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Boya – Żeleńskiego 15/17 w Częstochowie

Zaproszenie wraz z załącznikami

Dodano: 27.09.2022
Wyniki

 33 wyświetleń