Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Deklaracja dostępności

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zgm-tbs.czest.pl .

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2021-08-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-06

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
• brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury
• brak transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych
• część z zamieszczonych plików to pliki w formie graficznej
• część z zamieszczonych plików to nieedytowalne pliki w formacie .pdf
• część z zamieszczonych plików to edytowalne pliki formatach .doc, .docx
• niektóre informacje przedstawiono w formie graficznej
• zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-16.
Deklaracja została poddana aktualizacji dnia: 2023-04-06.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• powiększanie czcionki
• mapa strony
• ustawienie kontrastu
• podświetlanie linków
• nawigowanie klawiaturą
• wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

Skróty klawiaturowe
Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
• Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4531783/microsoft-edge-keyboard-shortcuts)
• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pl)
• Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/skroty-klawiaturowe-firefox)
• Opera (https://help.opera.com/pl/latest/skroty-klawiszowe/#Szybsza-nawigacja-dzi%C4%99ki-skr%C3%B3tom-klawiaturowym)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
tel. 34-368-25-15

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieści się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 w Częstochowie. Jest to budynek wielokondygnacyjny, niewyposażony w windy. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, na wysokim parterze, do którego prowadzą schody, na schodach zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnościami. Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest domofon. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku umożliwia wjazd wózkiem osobie z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada sześć oddziałów eksploatacji i oddział windykacji, które zlokalizowane są na terenie miasta Częstochowy.

• Odział eksploatacji przy ul. Orlik-Rückemanna 35/37 (OE1)

Wejście do oddziału windykacji zlokalizowane jest od południowej strony budynku, na wysokości wysokiego parteru, do którego prowadzą schody. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

• Odział eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105 (OE2)

Wejście do oddziału zlokalizowane jest od ul. Wały Dwernickiego, na wysokości wysokiego parteru, do którego prowadzą schody. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

• Oddział eksploatacji przy ul. Niepodległości 27 (OE3)

Wejście do oddziału zlokalizowane jest na parterze od północnej strony budynku. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku umożliwia wjazd wózkiem osobie z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

• Oddział eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26 (OE4)

Wejście do oddziału zlokalizowane jest na parterze od ul. Nowowiejskiego. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku umożliwia wjazd wózkiem osobie z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

• Oddział eksploatacji przy ul. Tuwima 6 (OE5)

Wejście do oddziału zlokalizowane jest od ul. Tuwima, na wysokości wysokiego parteru, do którego prowadzą schody. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

• Oddział eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26 (OE6)

Wejście do oddziału zlokalizowane jest na parterze od południowej strony budynku. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku umożliwia wjazd wózkiem osobie z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

• Odział windykacji przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 28

Wejście do oddziału windykacji zlokalizowane jest od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, na wysokości wysokiego parteru, do którego prowadzą schody. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Aplikacje mobilne

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi następujące aplikacje mobilne:
• Aplikacja BLISKO

Aplikacja jest dostępna do pobrania pod adresem:
https://rejestracja.sisms.pl/rejestracja/nadawca/54b0177f/Miasto-Częstochowa

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

 

 1,336 wyświetleń,  1 dzisiaj