Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja – Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy  ul. Warszawskiej 13, 36, 39

 

Informacje ogólne

W dniu 15 maja 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany w ramachpoddziałania POIS.01.07.01 –POIS.01.07.01. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020.

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

 

Przedmiot projektu

Projekt zakłada roboty termomodernizacyjne (budowlane) wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 oraz likwidację indywidualnych źródeł ogrzewania (piecy węglowych) w budynku przy ul. Warszawskiej 39.

Działania związane z termomodernizacją budynków poprzez poprawę termoizolacyjności przegród i zwiększenie efektywności energetycznej budynków wpłyną pozytywnie na poziom emisyjności budynków, ponieważ zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na dostarczaną energię.

Pod względem społecznym realizacja wybranego wariantu skutkować będzie poprawa standardu użytkowania obiektów oraz pozytywnie wpłynie na stan zdrowia mieszkańców (poprawa komfortu termicznego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń).

 

Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się poza pracami budowlanymi, nadzór inwestorski (Inżynier kontraktu) oraz promocja projektu.

Koszt inwestycji to:
szacunkowa wartość 3 051 522,00 brutto zł

Zadanie otrzymało następujące dofinansowanie:
85 % ze środków unijnych
15% stanowi środki własne

Przewidywany termin zakończenia prac:
30 listopad 2021 r.
Termin zakończenia projektu:
31.01.2022 r.

 


 

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIA FINANSOWYCH
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/adres

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
· etyczny,
· jawny,
· przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
· skorzystać z formularza
lub
· wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
 

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).
 

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 106 wyświetleń,  1 dzisiaj